Obchodní podmínky

stanovující závazná pravidla při poskytování služeb mezi jejich provozovatelem e-fox company s.r.o. a uživatelem


1. Základní pojmy:


a) Služby AAAautodoprava.cz – jde o služby poskytované Provozovatelem Uživatelům za účelem optimalizace využití dopravních prostředků Uživatelů a získávání Klientů (zákazníků) Uživatelů elektronickým vyhledáváním Klientů na základě jimi sdělených údajů a požadavků.

b) Uživatelem se rozumí registrovaný uživatel služeb AAAautodoprava.cz, a to fyzická nebo právnická osoba, podnikající v oblasti silniční autodopravy.

c) Serverem se rozumí internetová stránka Poskytovatele s adresou www.aaaautodoprava.cz


2. Charakteristika a podmínky poskytování služeb:


a) Služba spočívá v zápisu stanovených údajů o Uživatelích do katalogu a zveřejnění těchto údajů (katalogu). Katalog umožňuje elektronické vyhledávání Uživatelů na základě jejich údajů, zapsaných v katalogu a zobrazování těchto údajů ve formě vizitky Uživatele na základě uživatelského dotazu.

b) Záznam (vizitka) Uživatele bude Provozovatelem zobrazen na serveru na základě uživatelského dotazu, tj. po zadání klíčových slov Uživatelem do vyhledávacího okna katalogu, a to na základě shody klíčových slov s obsahem záznamu dle parametrů určených Provozovatelem či na základě jiných skutečností.

c) Využívání služby je vázáno na přihlášení Uživatele do katalogu na základě zákaznického jména a hesla. Uživatel je povinen zabezpečit svoje přihlašovací údaje, tedy zákaznické heslo a heslo proti zneužití a držet je v tajnosti. Provozovatel neodpovídá za zneužití zákaznického jména a hesla v případě jejich zpřístupnění třetí osobě.

d) Používáním služeb www.aaaautodoprava.cz se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na serveru www.aaaautodoprava.cz a dalších služeb na doméně AAAautodoprava.cz.

e) Provozovatel služeb garantuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby Uživatelům zaručil spolehlivost a efektivnost poskytovaných služeb.

f) Provozovatel bude zasílat všem registrovaným Uživatelům www.aaaautodoprava.cz informace spojené s provozem služeb, pravidelný e-mil o novinkách nabízených v rámci služeb Provozovatele, popř. o produktech třetích osob.

g) Stisknutím tlačítka "REGISTROVAT" na serveru www.aaaautodoprava.cz potvrdí Uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými na této stránce.

h) Uživatel si je vědom, že Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

i) Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.

j) Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb AAAautodoprava.cz.

k) Uživatel není oprávněn používat server www.aaaautodoprava.cz v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy, narušit jeho stabilitu, chod nebo data poskytovaných služeb.

l) Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli služeb jakékoliv e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná služba nabízí a o produktech třetích osob.

m) Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby Provozovatele služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.

n) V případě, že v rámci konkrétní služby Uživatel bude poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává Uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby.

o) Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou odpovědnost za bezchybnost a škody způsobené používáním našich aplikací umístěných na adrese www.aaaautodoprava.cz. Přesto se snažíme naše aplikace maximálně zabezpečit a využít šifrované komunikace pro Vaše pohodlí a bezpečí.


3. Ochrana osobních údajů:


a) Uživatel uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování jeho osobních a identifikačních údajů v rozsahu, ve kterém je sdělil Provozovateli. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel zpracuje jeho osobní a identifikační údaje manuálně i automaticky, sám a že je oprávněn je shromažďovat a zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů).

b) Provozovatel při zpracování osobních a identifikačních údajů Uživatele dbá, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých osobních či osobnostních právech, a proto se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím osobám taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním či identifikačním údajům Uživatele.


4. Závěrečná ustanovení:


a) Uživatel odpovídá za obsah, pravdivost a aktuálnost záznamu a dále za jeho soulad s platnými právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že záznam nebude v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy, odpovídá Uživatel Provozovateli za způsobenou škodu.

b) Ujednání, která se odchylují od těchto OP je možné platně sjednat pouze písemnou formou.

c) Vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem se řídí těmito OP a ve věcech těmito OP se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

d) Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění změnit.

e) Tyto OP jsou v aktuálním znění k dispozici na internetových stránkách s adresou www.aaaautodoprava.cz

f) Používáním služeb www.aaaautodoprava.cz se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na serveru www.aaaautodoprava.cz a dalších služeb na doméně AAAautodoprava.cz.

g) Provozovatel služeb garantuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby Uživatelům zaručil spolehlivost a efektivnost poskytovaných služeb.

h) Provozovatel bude zasílat všem registrovaným Uživatelům www.aaaautodoprava.cz informace spojené s provozem služeb, pravidelný e-mil o novinkách nabízených v rámci služeb Provozovatele, popř. o produktech třetích osob.

i) Stisknutím tlačítka "REGISTROVAT" na serveru www.aaaautodoprava.cz potvrdí Uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými na této stránce.

j) Uživatel si je vědom, že Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

k) Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.

l) Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb AAAautodoprava.cz.

m) Uživatel není oprávněn používat server www.aaaautodoprava.cz v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy, narušit jeho stabilitu, chod nebo data poskytovaných služeb.

n) Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli služeb jakékoliv e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná služba nabízí a o produktech třetích osob.

o) Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby Provozovatele služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.

p) V případě, že v rámci konkrétní služby Uživatel bude poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává Uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby.

q) Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou odpovědnost za bezchybnost a škody způsobené používáním našich aplikací umístěných na adrese www.aaaautodoprava.cz. Přesto se snažíme naše aplikace maximálně zabezpečit a využít šifrované komunikace pro Vaše pohodlí a bezpečí.